به استناد ابلاغ ویرایش سوم دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن – شخص حقیقی، موارد و شرایط جدید جهت اخذ پروانه اشتغال به شرح ذیل می باشد:

1.در هنگام تقاضای صدور و تمدید پروانه و نیز ارتقاء پایه متقاضی نباید دارای بدهی عضویت بوده و چنانچه داری شغل تمام وقت در استان دیگری به غیر از استان محل عضویت خود باشد،لازم است عضویت خود را به سازمان استان محل اشتغال خود انتقال داده و از آن استان درخواست صدور و تمدید پروانه اشتغال و یا ارتقاء پایه نماید.

2.سازمان استان می تواند در صورت عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلت های تعیین شده توسط دارنده پروانه، حق استفاده از پروانه و مهر مربوط را تا تسویه بدهی معلق کند.

 3.پروانه های اشتغال قبلی تا تاریخ اعتبار پروانه بدون تغییر معتبر هستند و اصلاح و انطباق آنها هنگام تقاضای تمدید پروانه انجام می شود. در این حالت چنانچه محاسبه مجدد امتیازها مستلزم کاهش پایه باشد، در پایه قبلی تغییری داده نمی شود.

 4.چنانچه درخواست تمدید اعتبار پروانه با تأخیر انجام شود، به ازای هر ماه تأخیر نسبت به تاریخ اعتبار پروانه، ‌در سه سال اول مبلغ یک دوازدهم عدد پایه P و پس از آن مبلغ یک ششم عدد پایه P‌از متقاضی دریافت می شود.

 5.صدور پروانه المثنی در طول مدت اعتبار پروانه فقط برای یک بار امکان پذیر است.

 6.جهت صدور پروانه اشتغال و یا ارتقای پایه در هر رسته، عضو بایستی حداقل سابقه کار لازم در همان رسته را داشته باشد.

 7.چنانچه رسته انتخابی جهت صدور پروانه با رشته تحصیلی عضو ارتباطی نداشته باشد صدور پروانه در آن رسته امکان پذیر است مشروط بر آنکه حداقل سابقه کار لازم را در رسته مورد تقاضا دارا باشد.

 8.به سنوات اشتغال پس از 40 سال سابقه کار کلی و یا پس از سن 70 سالگی امتیازی تعلق نمی گیرد.

9.به سوابق کار حرفه ای پس از بازنشستگی از اشتغال رسمی نیز، چنانچه در چهارچوب ظرفیت اشتغال باشد و مشروط بر رعایت بند 8 امتیاز تعلق می گیرد.

10.چنانچه عضو علاوه بر حداقل سابقه کار لازم پس از اخذ مدرک کارشناسی و بالاتر، سابقه کار با مدرک کاردانی نیز داشته باشد، امتیازهای سابقه کار با مدرک کاردانی پس از اعمال ضریبی بر حسب زمینه تخصصی به طور جداگانه و امتیازهای سابقه کار پس از اخذ مدرک کارشناسی نیز جداگانه محاسبه می شود و مجموع امتیازهای بدست آمده، امتیاز کل سابقه کار وی را تشکیل می دهد.

11.گواهی اشتغال به کار همزمان با دوره خدمت نظام وظیفه، قابل قبول نیست مگر در حالتی که از سوی نظام وظیفه، مأمور به خدمت در فعالیتهای معدنی شده باشد (ارائه اصل مدرک امریه نظام وظیفه الزامی است).

 12.سابقه کار آموزشی و پژوهشی فقط در دانشگاهها، دانشکده ها، آموزشگاههای کاردانی و پژوهشکده هایی که موضوع فعالیت آنها در یکی از رسته های موضوع قانون است و برای پژوهش تخصصی یا تدریس دروس تخصصی مرتبط با فعالیتهای معدنی، قابل محاسبه است.

 13.به سابقه کار ستادی یا عملیاتی غیرمرتبط با فعالیت های معدنی، ولو آنکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت یا یکی از موسسه های وابسته به آن یا موسسه ای با موضوع فعالیت در یکی از رسته ها باشد، امتیازی تعلق نمی گیرد.

14.سابقه کار در آزمایشگاه فنی مکانیک خاک به عنوان سابقه کار مرتبط جهت صدور پروانه اشتغال پذیرفته می شود.

 15.چون تعداد مهندسان نقشه برداری که دارای سابقه کار در فعالیت های معدنی هستند، در حال حاضر متناسب با نیازهای بخش معدن نیست، تا زمانی که به تشخیص وزارت تعداد اعضای دارای پروانه اشتغال در این زمینه به حد کافی نرسیده باشد، به مهندسان نقشه برداری که فعالیت غیرمعدنی داشته اند نیز پروانه اشتغال داده می شود، مشروط بر آنکه به طور تمام وقت و صرفاً در فعالیت های اجرایی بوده و ستادی نباشد و توسط یکی از وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و تخصصی تابعه آنها یا نهادها و سازمان های عمومی شهرداری ها مورد تأیید قرار گرفته باشد و یا تصویر قرارداد منعقده بین این موسسه ها و نهادها و مشاور که در آن نام کارفرما، شماره و تاریخ قرارداد، موضوع و مدت قرارداد مشخص شده و مربوط به همان مدت سابقه کار ارائه شده باشد.

 16.موضوع بند 15 فقط در اولین بار صدور پروانه رعایت می شود ولی پس از صدور پروانه، ارتقای پایه در زمینه نقشه برداری مشروط به دارابودن سابقه کار کافی در فعالیت های معدنی است.

 17.گواهی اشتغال به کار بایستی یا توسط سازمان های دولتی صادر شود و یا توسط شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع قانون، که دارای پروانه اشتغال شخص حقوقی باشند. چون ممکن است در چند سال اول اجرای دستورالعمل، هنوز تعدادی از این موسسه ها پروانه اشتغال دریافت نکرده باشند، اعتبار شخص حقوقی باید توسط کمیته تشخیص صلاحیت سازمان استانی که در آن به ثبت رسیده تأیید شود. بدین منظور لازم است مدارک مربوط به فعالیت موسسه (آگهی در روزنامه رسمی که تاریخ تأسیس و مدت و نوع فعالیت را مشخص کند و پروانه یا مجوز عملیات معدنی و سایر مدارک خواسته شده توسط کمیته) ارائه شود. بدیهی است که بررسی و تأیید اعتبار هر موسسه توسط سازمان استان، فقط برای یک بار کافی است.

 18.گواهی اشتغال به کار در موسسه هایی که تغییر نام یا تغییر ساختار داده اند، باید از موسسه های جایگزین آنها یا مراکزی که امور موسسه سابق را به عهده دارند گرفته شود.

19.گواهی اشتغال به کار در موسسه هایی که تعطیل شده اند و هیچگونه سابقه ای از آنها موجود نیست، باید همراه با گواهی سازمان نظام مهندسی معدن استان مربوط درباره فعالیت آن موسسه در مدت اشتغال متقاضی در آن باشد.

 20.مدارک اشتغال به کار در خارج از کشور باید به تأیید سفارت ایران در آن کشور رسیده باشد. در صورت عدم امکان تأیید توسط سفارت به علت قدیمی بودن سابقه کار، اخذ تأیید از 2 نفر دارای پروانه اشتغال و با بیش از 10 سال سابقه کار بلامانع است.

 21.گواهی اشتغال صادر شده توسط اشخاص حقیقی و همچنین شرکتهای تعاونی و یا پیمانکاری شاغل در فعالیتهای معدنی، هنگامی معتبر است که صادر کننده دارای پروانه یا مجوز عملیات معدنی یا صنایع معدنی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و اشتغال متقاضی در مدت اعتبار پروانه یا مجوز باشد و توسط 2 نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال و با بیش از 10 سال سابقه کار تأیید شود. در صورت وجود مسئول فنی در زمان اشتغال، این گواهی باید به تأیید وی نیز رسیده باشد.

22.هنگام تمدید پروانه، محاسبه سابقه کار قبلی ( به علت تغییر دستورالعمل یا هر علت دیگر) ضروری نیست. اما چنانچه عضو، گواهی سابقه کاری را که قبلاً ارائه نکرده و مربوط به همان دوره قبل از صدور پروانه بوده است، می تواند با ارائه مدارک لازم درخواست اصلاح پروانه نماید.

23.در صورت درخواست تغییر زمینه، سابقه کار تا تاریخ درخواست صدور پروانه اولیه و در صورت درخواست تغییر رسته مشروط به داشتن شرایط لازم، سابقه کار تا تاریخ درخواست تغییر رسته محاسبه می شود. اما پس از صدور پروانه اصلاحی، برای ارتقای پایه باید حداقل سابقه کار مورد نیاز در رسته و زمینه جدید، از تاریخ صدور پروانه اصلاحی محرز شود.

 24.برای صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر هر نشریه علمی، تخصصی و حرفه ای مرتبط با فعالیت های معدنی، که بیش از یک سال سابقه فعالیت در آن داشته است، با ارائه مدرک مربوط، امتیازی تحت عنوان "آثار و اقدامات برجسته ماندگار در بخش" تعلق می گیرد.

 25.مدت اعتبار نمره دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه، 10 سال می باشد.

26.چنانچه تعداد دوره های آموزشی گذرانده شده توسط عضو بیش از تعداد موردنیاز برای ارتقای پایه وی باشد، امتیاز آن آزمون ها برای ارتقای بعدی عضو قابل قبول خواهد بود، مشروط بر آنکه طبق دستورالعملهای سازمان متناسب با رسته، زمینه و پایه عضو باشد. منظور نمودن نمرات آموزش و آزمون اعضای کارورز نیز مشابه آن است.

 27.پس از صدور پروانه اشتغال، مهلت اعلام اعتراض و شکایت نسبت به مندرجات پروانه 3 ماه پس از تاریخ صدور آن است و پس از آن تقاضای اصلاح، فقط در موعد تمدید پذیرفته می شود.

1391/4/29